Tomasz Kurek

adwokat i radca prawny, partner kierujący Departamentem Nieruchomości i Budownictwa CMS Cameron McKenna

Od 7 stycznia 2010 r. obowiązuje nowelizacja ustawy z 25 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. nr 175, poz. 1459 z późn. zm.). Nowelizacja ta ma charakter zmian redakcyjnych i nie wprowadzi żadnej rewolucji w zakresie przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności. Powstała ona z inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych oraz organów gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa, które przy stosowaniu obowiązujących do tej pory przepisów napotykały poważne trudności we właściwym odczytaniu intencji ustawodawcy oraz niejasności w rozumieniu przepisów. Ministerstwo Infrastruktury, uznając zasadność większości postulatów, znowelizowało ustawy, doprecyzowując budzące wątpliwości normy prawne.

Niewątpliwie doprecyzowanie na przykład kwestii właściwego organu wyższego stopnia w sprawach decyzji wydawanych przez starostę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest oczekiwaną zmianą, która pozwoli uniknąć w przyszłości sporów kompetencyjnych pomiędzy samorządowymi kolegiami odwoławczymi a wojewodą.

Istotną zmianą jest również przywrócenie zasady nieodpłatnego przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w określonych przypadkach. Zmiana ta nie jest jednak rewolucją, ale jedynie powrotem do stanu sprzed poprzedniej nowelizacji – ustawy z 7 września 2007 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 191, poz. 1371).

Nie zmienił się natomiast termin, do którego osoby uprawnione mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nadal jest to 31 grudnia 2012 r.