Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP. Teraz ustawą zajmie się Senat. Uchwalone przepisy doprecyzowują art. art. 7 i 20, które dotyczą kontroli zaświadczeń uprawniających do przyznania świadczeń. W sprawach dotyczących zabużan organem właściwym do rozstrzygania kwestii spornych będą teraz wojewodowie. To oni będą decydować o zmianie rozstrzygnięcia, stwierdzać nieważność lub wznawiać postępowanie w sprawach zaświadczeń i decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty.

Zmiana ta usuwa dotychczasowe wątpliwości co do zakresu stosowania przepisów postępowania administracyjnego.

W sprawach mienia zabużańskiego trwają jeszcze procesy przed sądami cywilnymi. Dwie skargi zabużańskie wpłynęły do Trybunału Konstytucyjnego. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia wnioskodawcy zapowiadają skierowanie ich do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Od początku prowadzenia wypłat do końca sierpnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił ogółem 5682 rekompensat z tego tytułu. Opiewały one na kwotę 213 118 649,04 zł. Do września tego roku bank wypłacił 360 rekompensat.

Całościowa ustawa reprywatyzacyjna, uwzględniająca nacjonalizację (z wyjątkiem gruntów warszawskich) przygotowywana przez Ministerstwo Skarbu Państwa, została już skierowana do konsultacji resortowych.

WARUNKI ZADOŚĆUCZYNIENIA

Prawo do rekompensaty przysługuje właścicielom nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełniają oni łącznie następujące wymogi:

• był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim,

• zamieszkiwał w tym dniu na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• musiał opuścić te ziemie z powodu przesunięcia granic,

• posiada obywatelstwo polskie.

Podstawa prawna

• Ustawa z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP (Dz.U. nr 169, poz. 1437).