• Nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym ułatwiła działanie samorządów
  • Wójtowie i starostowie odpowiadają za monitorowanie i usuwanie skutków zagrożeń
  • Wojewodowie opracowują plany ochrony infrastruktury krytycznej

Wpodkarpackiej gminie Radomyśl nad Sanem wójt wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego. Na terenie województwa opolskiego alarm powodziowy obowiązuje już tylko w Brzegu. Intensywne opady deszczu spowodowały przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach i potokach województwa małopolskiego. Tam, gdzie odwołano stany alarmowe, do pracy przystąpiły komisje, które szacują straty.

Ułatwione działanie

Działania kryzysowe opierają się na nowych przepisach ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89, poz. 590), które obowiązują od 22 sierpnia. W opinii Marka Ruty, dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, wprowadzone zmiany porządkują i usprawniają dotychczasową strukturę zespołów właściwych w sprawach reagowania kryzysowego. Zdaniem Mieczysława Chałasa, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w starostwie powiatowym w Brzesku, nowa ustawa ułatwia działanie samorządom.

- Określa zadania jednostek samorządu terytorialnego i osoby odpowiedzialne za ich realizację - wyjaśnia Mieczysław Chałas.

- Ustawa określa ramy postępowania. Brakuje jednak przepisów konkretyzujących. Potrzebne są akty wykonawcze i przepisy precyzujące niektóre ogólne postanowienia ustawy - wyjaśnia Stanisław Potoniec, kierownik oddziału Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Infrastruktura krytyczna

Nowe regulacje tworzą system zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań w sytuacjach, które nie spełniają przesłanek do wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Będą stosowane w przypadku różnego rodzaju zdarzeń naturalnych lub awarii technicznych. Zarządzanie kryzysowe uzasadniają powodzie, susze, pożary, chorób zwierząt lub roślin.

Nowe zadania

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego w gminie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do jego zadań należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń. Na terenie powiatu zadania te wykonuje starosta m.in. przy pomocy centrów zarządzania kryzysowego odpowiedzialnych za całodobowe dyżury służące przepływowi informacji.

Nowych zadań przybędzie też wojewodom, którzy mają zajmować się ochroną infrastruktury krytycznej.

- Wojewodowie opracują plany jej ochrony, zawierające warianty działań w sytuacji zagrożeń - wyjaśnia Waldemar Paternoga, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

ŁUKASZ SOBIECH

lukasz.sobiech@infor.pl