Zmiana Prawa Osoba stosująca przemoc w rodzinie zostanie eksmitowana z mieszkania, nawet wtedy gdy gmina nie będzie miała dla niej tymczasowego pomieszczenia.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, który zwiększy ochronę ofiar przemocy w rodzinie poprzez umożliwienie dokonania realnej eksmisji ich oprawców.

Wprowadzenie zmiany pozwoli na skuteczne wykonywanie wyroków eksmisyjnych w stosunku do osób, którym nie przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego lub zamiennego. W praktyce eksmisja takich osób była niemożliwa, albowiem przepisy nakazywały komornikowi wstrzymanie się z tą czynnością do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy osoba eksmitowana sama je znajdzie. Po zmianach, jeżeli sąd wydał wyrok eksmitujący osobę stosującą przemoc w rodzinie i orzekł, że nie ma ona prawa do otrzymania lokalu socjalnego i zamiennego, komornik będzie mógł go wykonać bez względu na to, czy skazany ma zapewniony lokal tymczasowy.

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów ofiary przemocy w rodzinie, nawet wówczas gdy dysponowały wyrokiem eksmisyjnym przeciwko sprawcy tej przemocy, nie były w rzeczywistości w stanie wyeksmitować takiej osoby. W konsekwencji były skazane na dalsze zamieszkiwanie z nią. Projektowana zmiana jest odpowiedzią na oczekiwania doktryny i rzecznika praw obywatelskich, który zwracał uwagę na konieczność zapewnienia skutecznej i szybkiej egzekucji wyroków eksmisyjnych w takich sytuacjach.

Po zmianach sąd będzie miał obowiązek orzeczenia w wyroku eksmisyjnym o braku uprawnienia osoby stosującej przemoc w rodzinie do otrzymania lokalu socjalnego i zamiennego.

MAŁGORZATA OSTRZYŻEK

malgorzata.ostrzyzek@infor.pl