W myśl ustawy o prawie autorskim utworem rozpowszechnionym jest dzieło, które za zezwoleniem twórcy zostało w jakikolwiek sposób udostępnione publicznie. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych albo licencjobiorca, który zobowiązał się w umowie do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do upublicznienia w umówionym terminie, a w przypadku jego braku - w ciągu dwóch lat od daty przyjęcia dzieła, twórca może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez niego dodatkowego terminu, odstąpić od umowy bądź ją wypowiedzieć. Ustawa przewiduje również uprawnienie do odstąpienia albo wypowiedzenia umowy przez autora ze względu na jego istotne interesy twórcze (np. zmianę poglądów politycznych czy społecznych), a także gdy publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie bądź ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić. Są to prawa o charakterze osobistym.