Publiczny transport zbiorowy w zależności od zasięgu przewozów będzie organizowała: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów i województwo. Stawki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków lub dworców, których właścicielem jest gmina, będą ustalane w drodze uchwały. Opłata nie może być wyższa niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie. Wpływy z opłat stanowiłyby dochód samorządu terytorialnego przeznaczony między innymi na utrzymanie tych przystanków i dworców.

Organizatorzy ustalaliby stawki opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków na obszarze właściwości organizatora, których właścicielem nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Organizatorzy transportu wybieraliby przewoźników w trybie przepisów o zamówieniach publicznych lub koncesji na roboty budowlane lub usługi albo zawieraliby z nimi umowy o świadczenie usług. Prawo wyłącznych przewozów mogłoby być przyznawane na okres nie dłuższy niż pięć lat, a umowa o przewóz nawet na 15 lat.