W kręgu zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) znalazło się siedem warszawskich uczelni publicznych, przeciwko którym prezes urzędu wszczęła postępowanie wyjaśniające. Politechnika Warszawska naruszyła prawa studentów, ponieważ nie zamieściła w umowach informacji o wysokości opłat za powtarzanie zajęć, semestru lub roku, za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów. Informacje o opłatach pobieranych w trakcie nauki powinny dotrzeć do zainteresowanych, jeszcze zanim zostały podpisane z nimi umowy.

We wzorcu umowy stosowanym przez Politechnikę Warszawską UOKiK dopatrzył się także postanowień tożsamych ze znajdującymi się w rejestrze klauzul niedozwolonych. Na przykład nie zapewniono studentom możliwości odstąpienia od zawartej umowy w razie zmiany wysokości opłat. Politechnika Warszawska dopuszczała wypowiedzenie umowy jedynie na koniec semestru, a w razie wcześniejszej rezygnacji z nauki nie przewidywała możliwości zwrotu opłaty semestralnej.