Uchwalona nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego ułatwi samorządom podpisywanie długoletnich umów z organizacjami pożytku publicznego dla zrealizowania inicjatyw lokalnych. Zgodnie z ustawą organizacja pozarządowa będzie mogła z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Wniosek zawierać powinien opis zadania przeznaczonego do realizacji i szacunkową kalkulację kosztów realizacji tego projektu.

Organ administracji publicznej, w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku, powinien rozpatrzyć celowość realizacji zadania i stopień, w jakim wniosek odpowiada podstawowym funkcjom publicznym. Dla przejrzystości procesu otwarty konkurs powinien być ogłoszony nie tylko w Biuletynie Informacji Publicznej, na łamach lokalnej prasy, ale również na stronie internetowej organu rozpisującego oferty i naturalnie w jego siedzibie.

Po podpisaniu ustawy przez prezydenta ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.