Sejm uchwalił ustawę o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Reguluje ona sprawy własnościowe gruntów, które na mocy przepisów wydanych po wojnie przeszły na własność Skarbu Państwa, ale w prowadzonych dla nich księgach wieczystych i w zbiorach dokumentów wpisani są dawni właściciele, którzy już nie są obywatelami polskimi, a nawet nie żyją. Często dla tych nieruchomości przez zaniedbanie nie zostały nawet założone polskie księgi wieczyste.

Na skutek niefrasobliwości urzędników do sądów wpływa coraz więcej pozwów obywateli niemieckich o zwrot pozostawionych majątków, które są teraz użytkowane przez Polaków. Spadkobiercy niemieckiego właściciela powołują się na księgi wieczyste, w których jako właściciele są wpisani ich przodkowie, i w ten sposób wykazują swoje prawo własności.

Przyjęta ustawa przewiduje, że w ciągu sześciu miesięcy od jej wejścia w życie na Ziemiach Odzyskanych starostowie przeprowadzą inwentaryzację gruntów i przekażą wojewodom, marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykaz nieruchomości, które po wojnie przeszły na własność Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego bądź też mimo że nie zmieniły właścicieli, nie dysponują oni swoimi nieruchomościami. Wojewodowie sporządzą zbiorcze zestawienie tych nieruchomości wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia ich stanu prawnego. Dotyczyłyby one oznaczenia według danych katastru nieruchomości, księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz wpisów do nich.

Po inwentaryzacji gruntów rozpocznie się regulowanie ich stanu prawnego i ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa. W tym celu w ciągu roku od wejścia w życie ustawy starostowie i marszałkowie województw będą musieli złożyć w wydziałach wieczystoksiegowych stosowne wnioski razem z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu prawa własności. Sąd wieczystoksięgowy powinien wniosek rozpoznać w ciągu miesiąca od jego złożenia.

Autorzy projektu zaproponowali też nałożenie na starostów dodatkowych obowiązków, z których musieliby się wywiązywać przez dwa lata. Mają oni informować mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym i udzielać im informacji o tym, jak powinni uzyskać tytuł prawny do zajmowanych nieruchomości i jak ujawnić prawo do niej w księgach wieczystych.

170 pozwów byłych właścicieli wpłynęło do sądów na terenie Warmii i Mazur

MAŁGORZATA PIASECKA-SOBKIEWICZ

malgorzata.piasecka@infor.pl