W porządku rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia Sejmu znalazły się dwie nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego. Komisyjny i poselski projekt przewiduje poszerzenie kręgu osób uprawnionych do występowania przed sądami cywilnymi oraz przed wszystkimi sądami administracyjnymi. Projekty przewidują, że podstawową kategorią pełnomocników procesowych będą osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra. Będą one także uprawnione do sporządzania skarg kasacyjnych. Jedynie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego projekt przewiduje wyłączność adwokatów i radców prawnych.

Sejm rozpatrzy też zmianę kodeksu cywilnego, która zmierza do zabezpieczenia interesów średnich i drobnych przedsiębiorców budowlanych. Nowelizacja kierowana jest do inwestorów i wykonawców robót budowlanych, którzy nie wypłacają w terminie wynagrodzenia podwykonawcom. Równie ważną ustawą jest zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego. Projekt przewiduje składanie dokumentów do urzędów za pośrednictwem internetu bez potrzeby opatrywania podań bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ponadto stwarza podstawy prawne dla funkcjonowania elektronicznej administracji.