Polskie prawo prywatne międzynarodowe zostanie częściowo zastąpione przez wspólnotowy akt prawny. Unijne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych stosuje się bowiem bezpośrednio. Akt ten obowiązuje od 17 grudnia.

– Rozporządzenie ma pierwszeństwo przed konwencjami międzynarodowymi zawartymi między państwami członkowskimi – mówi Jarosław Kamiński z kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z zawartej umowy pomiędzy przedsiębiorcami mającymi siedziby w państwach UE (przy założeniu, że nie dokonali oni w umowie wyboru prawa właściwego) postanowienia rozporządzenia rozstrzygną, prawo którego kraju należy stosować. Natomiast w razie sporu pomiędzy przedsiębiorcą unijnym a kontrahentem spoza UE zastosowanie znajdą postanowienia konwencji międzynarodowych.

– Polscy przedsiębiorcy powinni zatem pamiętać o zamieszczaniu w umowach zawieranych z przedsiębiorcami zagranicznymi klauzul wyraźnie wskazujących, jakie prawo jest właściwe dla ich umowy – radzi Jarosław Kamiński.

Naczelną zasadą nowego rozporządzenia jest bowiem swoboda wyboru prawa przez strony. Kontrahenci mogą sami zadecydować, jakie prawo będzie miało zastosowanie do podjętego zobowiązania.

Rozporządzenie ma wpływ na toczące się obecnie sejmowe prace nad projektem ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, który zakłada m.in. harmonizację prawa polskiego z prawem wspólnotowym.

– Propozycja uchwalenia nowej ustawy traci coraz bardziej na znaczeniu z uwagi na zakres zastosowania samego rozporządzenia – zauważa Jarosław Kamiński.