W głosowaniu wzięło udział 83 senatorów, za opowiedziało się 78, jedna osoba była przeciw, 4 wstrzymały się od głosu.

Zgodnie z nowelą, do przekształcenia mieszkania lokatorskiego wymagana będzie spłata kosztów budowli lokalu, czyli spółdzielca zwraca tyle, ile spółdzielnia wydała na mieszkanie. Jeśli spółdzielnia zaciągnęła kredyt, to spłacie podlega kredyt plus odsetki.

Senatorowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.

TK w grudniu 2008 r. orzekł, że przepisy zobowiązujące spółdzielnie mieszkaniowe do przenoszenia własności lokali na swoich członków (jedynie po uregulowaniu kosztów wybudowania mieszkania) są niezgodne z konstytucją, za takie uznał też zapisy pozwalające na karanie członków zarządów spółdzielni, którzy nie dokonali przeniesienia własności lokali na spółdzielców. Trybunał dał rok na poprawienie tych uregulowań.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem 30 grudnia tego roku. Teraz trafi do Sejmu, który ma nad nią pracować w piątek.