Gmina organizującą imprezę sylwestrową ma prawo do utrwalania jej przebiegu za pomocą kamer. Pozwala to z jednej strony zwiększyć bezpieczeństwo bawiących się na niej osób, a z drugiej umożliwia służbom porządkowym szybsze reagowanie na zagrożenia. Chociaż użycie kamer jest z zasady nieobowiązkowe to wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim policji i z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wydaje decyzję administracyjną o zakwalifikowaniu określonych terenów lub obiektów w wykazie miejsc, których monitorowanie jest konieczne. Mogą zaliczać się do nich także tereny, na których będzie się odbywała miejska zabawa sylwestrowa.

Każda gmina musi pamiętać, że nałożenie na nią obowiązku użycia kamer podczas imprezy sylwestrowej rodzi po jej stronie dodatkowe obowiązki związane z przechowywaniem nagranych materiałów i przetwarzaniem zgromadzonych na niej danych.

Dowody w ręce policji

Nierzadko zdarza się, że obraz z kamer stanowi dowód popełnienia czynu zabronionego. Dlatego przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przewidują, że jeśli takie materiały mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania wykroczeniowego lub mogą być pomocne w innym toczącym się śledztwie czy dochodzeniu, to organizator niezwłocznie przekazuje je organom ścigania (prokuratorowi rejonowemu lub komendantowi powiatowemu policji). W razie potrzeby gmina powinna również dołączyć do materiałów wniosek o wszczęcie postępowania lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie sprawców.

Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, umożliwiające wykorzystanie utrwalonego zapisu w postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek i bezpieczeństwo publiczne podczas imprez masowych, określają przepisy wykonawcze.