W 2010 roku stawki wyższe o 3,5 proc.

Podatnicy podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz uiszczający opłaty lokalne zapłacą w przyszłym roku podatki i opłaty według stawek o 3,5 proc. wyższych niż w roku obecnym.

Informacje o pracy muszą być dostępne

Tylko obywatel polski, który korzysta z pełni praw publicznych, może podjąć pracę w Służbie Celnej. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach powinny być ogólnie dostępne.

Od dochodu na nabycie udziałów trzeba zapłacić podatek

Dochód fundacji przeznaczony na zakup udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest zwolniony z CIT.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej zostaną bez zmian

Maksymalna wysokość zasiłku stałego nie zmieni się do października 2012 r. Wyniesie on 444 zł.

ZUS umorzy składki przedsiębiorczym matkom

Osoby na etacie przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, które prowadzą dodatkowo firmę, nie muszą opłacać do ZUS składek z tego tytułu.

Korzystanie z uprawnień

Akta osobowe pracownika będą musiały zawierać informację o skorzystaniu przez niego m.in. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Finansowanie przeszczepów

NFZ sfinansuje wykonywanie niezbędnych czynności związanych z wysunięciem przez lekarzy podejrzenia śmierci mózgowej wraz z komisyjnym jej orzeczeniem i podtrzymywanie czynności narządów zmarłego w celu pobrania do przeszczepienia.

Więcej przyczyn wyłączenia sędziego

Po wznowieniu postępowania administracyjnego sędzia, który orzekał w sprawie skargi na decyzję, nie będzie już mógł brać udziału w tej samej sprawie. Wniosek o wyłączenie sędziego strona może zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu.

Opróżnione miejsce hipoteczne w dyspozycji właściciela nieruchomości

Hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej tylko wówczas, gdy wygaśnie, a właściciel nieruchomości wykaże to sądowi, który prowadzi tę księgę. Potem właściciel będzie mógł dysponować opróżnionym miejscem.

Tej jesieni pierwsze połączenia bez prefiksu zero

Z końcem września zmianie ulegną zasady wybierania numerów. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni stopniowo zredukują prefiks zero z numerów krajowych.