Kiedy może być użyta broń palna

Jeśli środki przymusu bezpośredniego będą bezskuteczne, celnik ma prawo użycia broni palnej.

Czy od celnika można otrzymać mandat

Celnicy mają prawo nakładania mandatów i grzywien za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Czy celnik przeprowadzi audyt

Organ Służby Celnej przeprowadza postępowanie audytowe m.in. po to, aby ustalić, czy podmiot występujący o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego spełnia określone wymagania.

Czy jest możliwy przymus bezpośredni

Funkcjonariusze celni mogą stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób niepodporządkowujących się ich poleceniom.

Komu można nałożyć kajdanki

W ramach stosowania przymusu bezpośredniego celnicy mają prawo użyć kajdanek. Nie mogą ich jednak zastosować do osób poniżej 17 lat.

Jak oblicza się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników nie może przekroczyć 75 proc. faktycznie poniesionych kosztów płacy.

Czy można zwrócić się do starosty o zwrot kosztów

Pracodawca może uzyskać ze środków PFRON zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby już zatrudnionej, której niepełnosprawność powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy.

Jak wykorzystywać środki

Ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych można sfinansować wydatki na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Jakie trzeba płacić składki

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, która rozpocznie wykonywanie działalności gospodarczej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności.

Co będzie na egzaminie

W drugim etapie egzaminu do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kandydaci będą musieli rozwiązać trzy zadania w formie kazusu.

Czy decyzję o wykreśleniu wpisu zwolniono z opłat

Decyzja o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłatom skarbowym. Z opłaty skarbowej zwolnione jest też wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.

Kiedy i gdzie można wystąpić o odszkodowanie za hałas z lotniska

Już niecały tydzień mają mieszkańcy okolic stołecznego lotniska na zgłaszanie roszczeń związanych z dokuczliwym dla nich hałasem.

Właściciel domu jednorodzinnego musi prowadzić książkę obiektu budowlanego

Obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków jest prowadzenie książki obiektu budowlanego. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna do 5 tys. zł.