ZMIANA PRAWA

Minister sprawiedliwości chce zmienić regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich. W projekcie rozporządzenia regulującego te kwestie zaproponował sposób, w jaki byłyby zaskarżane orzeczenia Odwoławczej Izby Morskiej do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Zgodnie z projektem przewodniczący izby morskiej zobowiązany byłby do przedstawiania akt sprawy Odwoławczej Izbie Morskiej wraz z wniesionym środkiem odwoławczym, a także do zapoznawania z orzeczeniami izby oraz sądu sędziów, którzy wydali zaskarżone orzeczenia. Przewodniczący musiałby też przedstawiać akta Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku wraz z wniesionym środkiem odwoławczym i zapoznawać z orzeczeniem tego sądu sędziów, którzy wydali zaskarżone orzeczenie.

Jeżeli orzeczenie będzie dotyczyło istotnego zagadnienia lub takiego, w którym orzecznictwo jest niejednolite, to wówczas przewodniczący izby morskiej musiałby zapoznać z nim wszystkich sędziów izby morskiej.