ORZECZENIE

Miasto Rybnik wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie podziału i wycenę kilkudziesięciu nieruchomości. Zamawiający wykluczył z postępowania firmę Rzeczoznawstwo Majątkowe. Dokonał tego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 prawa zamówień publicznych. Mówi on, że z przetargu wyklucza się wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed jego wszczęciem wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona. Dowodem w sprawie miał być wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku.

Polisa OC

Wykluczona firma wniosła do zamawiającego protest. Twierdziła, że przedstawiła zamawiającemu swoją polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego.

– Zamawiający może zaspokoić z niej swoje roszczenia – wyjaśniali przedstawiciele firmy.

Miasto Rybnik protest oddaliło.

– Jesteśmy w posiadaniu wyroku sądu potwierdzającego wyrządzenie przez odwołującego szkody miastu przez błędne określenie wartości lokalu w poprzednim postępowaniu – argumentował zamawiający.

Spółka wniosła w tej sytuacji odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

– Nie doszło do szkody. Sporne roszczenie, jeżeli przyzna je sąd, będzie zaspokojone przez ubezpieczyciela na podstawie polisy OC – konstatował odwołujący.

Ważny jest wyrok

Krajowa Izba Odwoławcza przeanalizowała wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku, który zasądził od odwołującego na rzecz Rybnika 3,066 tys. zł z ustawowymi odsetkami. KIO przyznała, że na skutek błędnego wskazania przez Rzeczoznawstwo Majątkowe w operacie szacunkowym wartości zbywanego lokalu miasto poniosło szkodę. Odpowiedzialność odszkodowawcza powstała na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego. Natomiast źródłem szkody było nienależyte wykonanie przez odwołującego zobowiązania wynikającego z umowy. Zamawiający sprzedał lokal mieszkalny objęty operatem za cenę niższą (2,993 tys. zł) niż wynikająca z prawidłowo określonej wartości (6,059 tys. zł).

Była szkoda

– Wskutek nienależytego wykonania zamówienia odwołujący wyrządził szkodę zamawiającemu, potwierdzoną prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Rybniku. Wyrok ten wydano w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, a więc zamawiający miał prawo odrzucić ofertę firmy – podkreśliła KIO.

Sygn. akt KIO/UZP 745/09