Moc dokumentów urzędowych zostanie nadana odpisom i zaświadczeniom wydawanym drogą elektroniczną przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów zgłoszonym przez Komisję Nadzwyczajną Przyjazne Państwo.

Dziś Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych wydaje odpisy i zaświadczenia w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Tylko przekazane w formie papierowej mają moc dokumentów urzędowych. Natomiast odpisy i zaświadczenia nawet opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym są pozbawione mocy dokumentów urzędowych.

– Odpisy i zaświadczenia w formie elektronicznej mają obecnie tylko charakter informacyjny, a w postępowaniu sądowym są traktowane tak jak dokument prywatny – mówi poseł Mirosław Sekuła.

Teraz zostanie to zmienione i także dokumenty elektroniczne będą miały moc dokumentów urzędowych. Zdaniem autorów zmian nadanie odpisom i zaświadczeniom opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym mocy dokumentów urzędowych przyczyni się do usprawnienia obrotu gospodarczego i upowszechnienia informatyzacji, co z kolei może przełożyć się na większe wpływy podatkowe.

Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z obowiązku implementacji Dyrektywy WE 1999/93. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do tego, aby nie odmawiały podpisowi elektronicznemu skuteczności prawnej tylko dlatego, że został on wyrażony w formie elektronicznej.

ZADANIA INFORMACJI O ZASTAWACH REJESTROWYCH

Centralna informacja o zastawach rejestrowych:

● tworzy i eksploatuje połączenia rejestru zastawów w systemie informatycznym

● prowadzi zbiory informacji z rejestru zastawów

● udziela informacji

● wydaje odpisy zaświadczenia z rejestru zastawów

● pobiera opłaty za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń, które stanowią dochód Skarbu Państwa