W piątek senatorowie bez żadnych poprawek przyjęli nowelizację ustawy – Prawo o języku polskim, która 16 lipca 2009 r. została uchwalona przez Sejm. Teraz ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydenta.

Nowela wprowadza zasadę, że dokumenty dotyczące obrotu z udziałem konsumentów i prawa pracy będą mogły być sporządzane obok wersji polskiej również w wersji obcojęzycznej. Podstawą wykładni zawsze będzie wersja polskojęzyczna, jeżeli konsument lub pracownik są Polakami. Natomiast w języku obcym może zostać sporządzona umowa o pracę lub umowa, której stroną będzie konsument, wówczas gdy z takim wnioskiem wystąpi pracownik lub konsument, którzy nie są obywatelami polskimi i władają tym obcym językiem. Wcześniej powinni oni zostać uprzedzeni o prawie sporządzenia takiego dokumentu po polsku. Natomiast w dalszym ciągu będzie obowiązywała zasada, że jeżeli konsument albo osoba świadcząca pracę w chwili zawarcia umowy ma miejsce zamieszkania w Polsce, albo umowa ma być wykonana w Polsce, to dokumenty będą sporządzane w języku polskim.

Przepisy określające, w jakiej wersji językowej należy sporządzać dokumenty dotyczące obrotu z udziałem konsumentów i prawa pracy oraz jaka wersja będzie podstawą wykładni, nie obowiązują od trzech lat.

Regulujący tę sprawę przepis ustawy z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. nr 90, poz. 999, z późn. zm) utracił już moc 1 lipca 2006 r. na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2005 r.