PROBLEM: Czy możliwość skorzystania z uproszczonych procedur obowiązujących przy odbudowie domów po przejściu huraganu uzależniona jest od ogłoszenia stanu klęski żywiołowej?

MSWiA INFORMUJE: Przepisy ustawy z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2001 r. nr 84, poz. 906) upraszczają w istotny sposób naprawianie szkód powstałych w wyniku powodzi, osuwisk ziemnych, huraganów czy innego żywiołu. Powyższa ustawa nie uzależnia korzystania z uproszczonych procedur od ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.

Z przepisów tejże ustawy mogą skorzystać wszystkie podmioty, w tym także osoby fizyczne, których obiekty budowlane znajdują się na terenie gmin i miejscowości określonych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady remontów, odbudowy i rozbiórek obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2008 r. nr 99, poz. 642 ze zm.).

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów ukazuje się corocznie, a gdy zaistnieje taka potrzeba, jest nowelizowane (uzupełniane o dodatkowe informacje przekazywane przez wojewodów już po jego wejściu w życie).

Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu nie uzależnia stosowania jej przepisów od skali zdarzenia. Przepisy powyższej ustawy mogą być stosowane również w jednostkowych przypadkach, jeżeli uszkodzony lub zniszczony obiekt budowlany jest posadowiony na terenie miejscowości określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 tejże ustawy (na podstawie odpowiedzi na interpelację 6945).