Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne oraz uzasadnione powody ekonomiczne o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej. Jednorazowy pobyt w strefie przygranicznej RP może trwać nie dłużej niż 60 dni od dnia przekroczenia granicy, ale nie więcej niż 90 dni łącznie w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy.

Strefa przygraniczna to obszar jednostek podziału administracyjnego Polski i Ukrainy sięgający zasadniczo nie dalej niż 30 kilometrów od wspólnej granicy Jeżeli część takie] jednostki położona jest w odległości między 30 a 50 kilometrem od linii granicy, uznaje się ją mimo tego za część strefy przygranicznej. Jednostki podziału administracyjnego, uznane za strefę przygraniczną, zostały wskazane w Załączniku nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, sporządzonej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.

Mieszkańcami strefy przygranicznej są wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Ukrainy.
Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego to specjalny dokument uprawniający jego posiadacza do wielokrotnego przekraczania granicy polsko-ukraińskiej wyłącznie w ramach małego ruchu granicznego na warunkach określonych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego sporządzonej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r. i nie wymagający żadnego dodatkowego dokumentu (paszportu, wizy itp.). Zezwolenie wydawane jest przez wyznaczonego umową konsula.

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko-ukraińską w ramach małego ruchu granicznego pod warunkiem, że:

• posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane przez odpowiedniego konsula Ukrainy (do przekraczania granicy w ramach mrg nie jest konieczny żaden inny dokument) na podstawie dowodu osobistego lub karty pobytu (cudzoziemcy) oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania wydanego przez właściwy u rząd RP.

• nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.

Wszelkie przypadki naruszenia zasad małego ruchu granicznego na terytorium Ukrainy mogą spowodować:

•wydalenie;

• skrócenie okresu pobytu tymczasowego, jeżeli naruszenie nie podlega odpowiedzialności administracyjnej lub karnej;

•zakaz wjazdu;

•unieważnienie zezwolenia;

• ukaranie ostrzeżeniem, grzywną lub aresztem administracyjnym do 15 dni.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Ukrainy na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego może przebywać wyłącznie w strefie przygranicznej. Jeżeli wyjedzie poza strefę, to nawet jeśli posiada ważny dokument podróży oraz np. ważną wizę lub dokument pobytowy, będzie to traktowane jako naruszenie przez niego zasad pobytu na terytorium Ukrainy w ramach mrg.

Wnioski mieszkańców strefy przygranicznej o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego po stronie polskiej przyjmuje: Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie: tel. (0-81) 531 88 89, (0-81) 531 88 01 Telefon interwencyjny Straży Granicznej: 0800 422 322