Kiedy kończy się ważność starych banderol

Banderole na papierosy, które obowiązują od 1 stycznia 2009 r., tracą swoją ważność 30 czerwca 2009 r. Od 1 lipca podatnicy będą musieli stosować banderole legalizacyjne na wyroby ze starymi znakami akcyzy.

Jaki dodatek przysługuje za pracę w święta

Za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w święta należy się dodatek w wysokości 100 proc. także w przypadku wykonywania pracy za granicą.

Kiedy stosować banderole legalizacyjne na paczkach papierosów

Przepisy regulujące oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wyraźnie wskazują, w jakich przypadkach następuje zmiana wzorów znaków akcyzy.

Czy można zwrócić znaki akcyzy niewykorzystane do końca roku

Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do 31 grudnia danego roku kalendarzowego będą zwracane w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.

Czy trzeba nanosić banderole legalizacyjne na paczki z zapasów

Podatnik, który posiada wyroby tytoniowe z nieważnymi znakami akcyzy, musi nakleić na nie banderole legalizacyjne.

Czy podwyżka na papierosy podlega VAT

Jeśli podatnik koszt banderoli legalizacyjnej przeniesie na kupującego papierosy, będzie musiał rozliczyć VAT.

Czy wzrosną ceny papierosów

Przedsiębiorca, który naklei na paczkę papierosów banderole legalizacyjne, będzie miał prawo koszt banderoli wliczyć do ceny papierosów.

Czy sąd może odrzucić apelację nieopłaconą przez pełnomocnika

W sprawach wszczętych przed 1 lipca 2009 r. środki odwoławcze wniesione przez adwokata lub radcę prawnego, które nie zostały należycie opłacone, podlegają odrzuceniu bez wzywania do uiszczenia opłaty.

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może, na wniosek, otrzymać zwrot dodatkowych kosztów administracyjnych wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Jak korzystać ze środków funduszu

Pracodawca, który utracił status zakładu chronionej, wykorzystuje środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na takich samych zasadach jak pracodawcy mający taki status.

Czy ZUS przeliczy emeryturę uwzględniając płacę minimalną

Możliwość przeliczenia emerytury lub renty z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę nie dotyczy okresów ubezpieczenia z tytułu zlecenia.

Czy CBA może skontrolować firmę

CBA ma prawo jeszcze przez rok do gromadzenia danych wrażliwych o osobach kontrolowanych, przeszukania pomieszczeń i obserwacji, w tym również przedsiębiorców podejrzanych o działania korupcyjne.

Jak przenieść numer do innej sieci

Przenosząc numer, będzie można natychmiast rozwiązać umowę z dotychczasowym dostawcą usług. Procedura będzie bezpłatna, a nowy operator dopełni za swojego klienta wszelkich niezbędnych formalności.

Jak oznaczać środki czystości

Oznakowanie towaru nie może dać się usunąć bez uszkodzenia produktu.

Jak usunąć swoje dane

Zarówno biuro informacji gospodarczej, jak i przedsiębiorca, który wpisał konsumenta na listę dłużników, odpowiadają za zamieszczenie nieprawdziwych danych w rejestrze dłużników.

Ile wynosi czynsz za dzierżawę gruntu

Wysokość czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa zależy od ceny skupu pszenicy.