Wszyscy członkowie spółdzielni zawiadamiani są na piśmie o czasie, miejscu i porządku walnego zgromadzenia lub jego części, co najmniej 21 dni przed posiedzeniem. W zawiadomieniu podaje się również informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także informacje o uprawnieniach członków spółdzielni do zapoznania się z tymi dokumentami.

Walne zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, jaki został podany do wiadomości członków. Gdyby odbywało się w częściach, to wówczas nad uchwałą powinno odbyć się głosowanie we wszystkich częściach.

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na to, ilu członków jest na nim obecnych. Natomiast, aby uchwała została podjęta, musi się za nią opowiedzieć wymagana w ustawie lub w statucie większość ogólnej liczby członków obecnych na walnym zgromadzeniu.

Zarząd, rada nadzorcza i członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał oraz żądać, aby w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części zostały zamieszczone oznaczone sprawy. Projekty uchwał muszą zostać wyłożone co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia albo jego pierwszej części. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać również członkowie spółdzielni co najmniej 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. W dodatku taki projekt powinno poprzeć co najmniej dziesięciu członków spółdzielni. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej powinien zwołać je również na złożone na piśnie żądanie rady nadzorczej lub przynajmniej 1/10 członków, ale nie mniej niż trzech, jeżeli statut inaczej nie przewiduje. Z obrad sporządza się protokół, który powinien zostać podpisany przez przewodniczącego tego zgromadzenia oraz przez osoby wskazane w statucie. Zarząd przechowuje go przez co najmniej dziesięć lat i jest on jawny m.in. dla członków spółdzielni.