W głosowaniu wzięło udział 415 posłów, za oddało głos 262 posłów, przeciw było 7, 146 wstrzymało się.

Ustawa dotyczy osób, które ukończyły co najmniej szkołę ponadgimnazjalną. Zakłada ona, że podmiotem, z którym absolwent zawiera umowę o odbyciu praktyki może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Umowa powinna określać rodzaj pracy wykonywanej przez praktykanta, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy, a także wysokość ewentualnego wynagrodzenia za praktykę.

Zgodnie z przepisami, praktyka absolwencka może być płatna lub bezpłatna

Wysokość ewentualnego wynagrodzenia praktykanta nie może jednak przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W wypadku praktyki nieodpłatnej, umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili i przez dowolną ze stron. Jeśli natomiast praktykant otrzymuje wynagrodzenie, umowa może być rozwiązana, ale z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

Teraz ustawa trafi do Senatu.