Kiedy przedsiębiorca nie płaci podatku

Przedsiębiorca opodatkowany kartą, zatrudniający pracowników, może zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przerwie w działalności.

Co można sprzedać w trakcie przerwy

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.

Czy można zawiesić działalność

Indywidualni przedsiębiorcy nie muszą odrębnie zawiadamiać urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Czy działalność zawiesza jeden wspólnik

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Kto jest zwolniony z rozliczeń VAT

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia nie dotyczy m.in. podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.

Jakie informacje o działalności ujawni podmiot audytorski

Podmiot audytorski, badający jednostki zainteresowania publicznego, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego będzie musiał ujawnić dane o swojej działalności, np. zasadach wynagrodzeń kluczowych biegłych.

Jaka jest procedura wpisu do rejestru

Wpis osoby do rejestru biegłych rewidentów nie jest możliwy, jeżeli sprzeciwi się temu organ nadzoru publicznego.

Kiedy rozwiązać umowę z biegłym

Powodem rozwiązania umowy z biegłym rewidentem nie mogą być różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości.

Czy wykładowca będzie mógł badać sprawozdania

Pracownicy naukowi mogą wykonywać czynności rewizji finansowej na podstawie umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań.

Czy odszkodowanie jest ograniczone kwotowo

Maksymalne odszkodowanie, które może zapłacić firma audytorska niebadająca jednostek zainteresowania publicznego, to 3 mln zł.

Czy fiskus skontroluje podatnika bez zapowiedzi

Organ podatkowy nie zawsze musi powiadomić podatnika o zamiarze wszczęcia u niego kontroli podatkowej. Nie musi tego robić np., gdy kontrola dotyczy ukrytych dochodów.

Czy urząd musi powiadomić o kontroli

Jeśli organ podatkowy zamierza rozpocząć u podatnika kontrolę podatkową, powinien go o tym zawiadomić, wysyłając zawiadomienie na druku ZAW-K.

Kiedy urząd rozpoczyna e-kontrolę

Podatnik, który otrzyma z urzędu skarbowego wezwanie do przekazania danych w formie elektronicznej, powinien wiedzieć, że fiskus rozpoczął u niego e-kontrolę.

Jakie uprawnienia i obowiązki mają kontrolujący

Uprawnienia i obowiązki przy kontroli prowadzonej przy użyciu technik elektronicznych są takie same jak przy kontroli tradycyjnej.

Czy kontrola kończy się protokołem

Kontrola podatkowa prowadzona elektronicznie musi być zakończona protokołem. Jedną jego kopię doręcza się podatnikowi.

W jakim terminie trzeba wnieść pozew

Powiadomienie pracownika przez pracodawcę o planowanym rozwiązaniu z nim umowy o pracę, bez złożenia oświadczenia woli w tej sprawie, nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu do wystąpienia z powództwem do sądu pracy.

Czy można sfinansować wyjazd integracyjny pracowników

Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można finansować imprezy integracyjne.

Kiedy można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy

Jeśli zgłoszenie wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego od śmierci bliskiej osoby było niemożliwe w wymaganym terminie, to prawo do zasiłku wygasa po 12 miesiącach od sporządzenia aktu zgonu.

Jak należy potwierdzić pracę w szczególnych warunkach

Okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wykonywanej po 31 grudnia 2009 r. będą potwierdzane na podstawie zgłoszeń wystawianych przez płatników składek. Do tego czasu płatnicy muszą wystawiać odpowiednie zaświadczenia.

Czy sąd przywróci termin

Choroba strony lub pełnomocnika nie zawsze stanowi podstawę do przywrócenia terminu.

Kiedy przysługuje urlop

Pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia danego roku.

Jakie są skutki przyznania emerytury w postępowaniu sądowym

Jeśli sąd, wydając wyrok o przyznaniu emerytury, nie orzeknie o odpowiedzialności organu rentowego za opóźnienie w ustaleniu tego świadczenia, to ZUS nie ma obowiązku wypłaty odsetek od zaległej emerytury za okres postępowania przed sądem.

Jak długo pracodawca wypłaca pensje

Pracodawca może przyjąć zasady wypłaty wynagrodzeń za czas choroby korzystniejsze od określonych w kodeksie pracy.

Czy przejściowo zadłużony może wnieść o postępowanie naprawcze

Dłużnik, który w ciągu ostatnich lat nie upadał ani nie układał się, a dziś jest zadłużony przejściowo w niewielkim stopniu, może we wniosku o ogłoszenie upadłości wnosić również o wszczęcie postępowania naprawczego.

Czy można nagrywać posiedzenie rady bez wiedzy uczestników

Nagrywanie przebiegu posiedzeń organu kolegialnego spółki bez zgody jej uczestników nie jest karalne, ale może spotkać się z zarzutem naruszenia dóbr osobistych rozmówców.

Czy sąd może odmówić wszczęcia upadłości

Zadłużony konsument, który nie ma mieszkania oraz innego majątku i nie dysponuje środkami na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, jest zbyt biedny, aby sąd ogłosił jego upadłość.

Czy można zachować dom

Aby sąd mógł ogłosić upadłość zadłużonego konsumenta, powinien on opuścić razem z rodziną mieszkanie lub dom jednorodzinny, który zajmuje, i wydać go syndykowi razem z niezbędną dokumentacją.

Czy bez NIP-u można złożyć wniosek

Osoba, która jeszcze nie ma nadanego numeru NIP, ponieważ nigdy nie osiągała przychodów podlegających opodatkowaniu, może złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Czy policja może wymierzyć mandat

Sprawca przestępstwa oszustwa może zostać ukarany karą pozbawienia wolności do lat ośmiu.

Czy możliwa jest kontrola bez wcześniejszej zapowiedzi

Możliwe są niezapowiedziane kontrole artykułów żywnościowych na wszystkich etapach produkcji i sprzedaży. Oznacza to, że każdy sklep spożywczy może zostać skontrolowany z zaskoczenia.

Czy wniosek o upadłość jednego ze wspólników obejmie pozostałych

Sąd nie orzeka o upadłości wszystkich wspólników spółki cywilnej, rozpatrując wniosek o upadłość jednego z nich. Każdy jest bowiem osobnym przedsiębiorcą.