Właścicielami mieszkań zakładowych są zakłady pracy. Tylko one mają prawo podjąć decyzję o tym, czy konkretne mieszkania przeznaczają do sprzedaży. O swojej decyzji informują na piśmie osoby zajmujące te lokale.

Najemca lokalu, który otrzymał takie pismo, powinien w ciągu trzech miesięcy oświadczyć na piśmie, że chce dokonać wykupu. Oświadczenie może złożyć najemca, który jest lub kiedyś był pracownikiem firmy będącej właścicielem mieszkania, a w razie jego śmierci osoby bliskie, które z nim mieszkały, na przykład: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo.

Jeżeli zakład pracy sam nie informuje o zamiarze sprzedaży mieszkań zakładowych, a najemca chciałby swój lokal wykupić, to wówczas ma prawo sam złożyć wniosek o wykup. W ciągu 30 dni firma powinna udzielić mu odpowiedzi, czy podjęła decyzję o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży.

Aby wykupić mieszkanie przeznaczone do sprzedaży, należy we wskazanym terminie złożyć następujące dokumenty:

● decyzję o przydziale lokalu, albo umowę najmu, która została sporządzona przed 12 listopada 1994 r.

● zaświadczenie o zameldowaniu,

● kserokopię dowodu osobistego

● decyzję o ustaleniu prawa do emerytury (ten dokument ma wpływ na uzyskanie dużej bonifikaty)

● odpis skrócony aktu zgonu (gdy o wykup starają się osoby bliskie zmarłego najemcy, które z nim razem mieszkały)

● odpis skróconego aktu małżeństwa (gdy o wykup stara się wdowa albo wdowiec po zmarłym najemcy).

Aby wykupić mieszkanie, nie wolno zalegać z opłatami.

Firma ustali wartość mieszkania na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego i od niej określi bonifikatę. Wysokość bonifikaty zależy od długości stażu w firmie oraz długości trwania umowy najmu. Bonifikata nie może jednak przekraczać 95 proc. wartości ceny mieszkania, którą wskazał rzeczoznawca majątkowy.

O maksymalną bonifikatę mogą starać się emeryci, renciści oraz wdowy i wdowcy po nich. O wysokości bonifikaty decyduje zakład pracy.

Kwotę, którą należy zapłacić za wykup mieszkania, zakład może rozłożyć na raty. Umowa sprzedaży powinna zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego. Zawarta w innej formie nie będzie ważna.

2,9 proc.

wszystkich mieszkań w Polsce jeszcze w końcu 2007 r. należało do zakładów pracy