Kiedy środki z funduszy UE są zwolnione

Prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przysługuje tylko podatnikom, którym bezpośrednio służy przekazana pomoc z UE.

Czy można żądać wynagrodzenia za opiekę

Za kilka dni za sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd opiekuńczy będzie mógł na żądanie opiekuna przyznać mu wynagrodzenie okresowe albo jednorazowe w dniu, kiedy opieka ustała lub opiekun został z niej zwolniony.

Czy prefinansowanie pozbawia zwolnienia

Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej nie ma znaczenia dla stosowania zwolnienia w PIT.

Kto bezpośrednio realizuje projekt

Jeżeli podatnik realizuje projekt na podstawie umowy z podwykonawcą projektu finansowanego z bezzwrotnej pomocy unijnej, nie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Czy zatrudnienie na umowę o pracę wpływa na opodatkowanie

Pracownik zatrudniony w firmie, która realizuje projekt współfinansowany ze środków pomocowych, korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Czy spółka zapłaci CIT

Dochody spółki uzyskane ze środków pomocowych, przekazane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do ich rozdzielenia, są zwolnione z CIT.

Czy podkonsultant bezpośrednio realizuje projekt finansowany z UE

Podkonsultant usług, które spółka jako konsultant świadczyła w ramach bezpośredniej realizacji projektu finansowanego z UE, musi zapłacić podatek.

Czy wystarczy zawiadomienie o przestępstwie skarbowym

Podatnik, który chce uniknąć kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, musi zawiadomić o nim urząd, ujawnić okoliczności tego czynu i wpłacić należny podatek.

Czy złożenie czynnego żalu zawsze chroni przed odpowiedzialnością

Nie w każdej sytuacji złożenie czynnego żalu pozwoli na uniknięcie kary. Przykładowo podatnik, który kierował wykonaniem czynu zabronionego, kary nie uniknie.

Czy korekta uchroni przed karą

Podatnik, który złoży korektę zeznania i uiści należność z niej wynikającą, nie zostanie ukarany przez organ podatkowy.

Czy sąd udzieli zgody na poddanie się karze

Jeśli okoliczności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

Czy trzeba zawiadomić urząd o błędach

Podatnik, którzy przyzna się do popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia skarbowego, może uniknąć sankcji karnej skarbowej.

Kto ma obowiązek utworzyć służbę bhp

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników powinien utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto może starać się o sfinansowanie studiów

O pomoc na sfinansowanie studiów podyplomowych z urzędu pracy mogą ubiegać się także osoby wykonujące pracę zarobkową w wieku co najmniej 45 lat.

Jak pracodawca powinien ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Kiedy będzie można skorzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego

Pracownik ojciec wychowujący dziecko będzie mógł korzystać z urlopu ojcowskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Kto ma prawo do podwyższenia kapitału początkowego

Osoba przechodząca na emeryturę we wcześniejszym wieku emerytalnym ma prawo do podwyższenia kapitału początkowego przez doliczenie lat brakujących do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Czy można wcześniej wypowiedzieć umowę

W razie zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia pracodawca może zastrzec sobie prawo wypowiedzenia tej umowy, pod warunkiem wskazania okoliczności stanowiących przesłanki wypowiedzenia.

Czy urząd pracy zwróci wydatki poniesione na przyjęcie bezrobotnego

Starosta refunduje wydatki poniesione przez pracodawcę na przygotowanie zawodowe dorosłych, mające na celu aktywizację bezrobotnych.

Kiedy można przerwać urlop macierzyński

Nawet w razie pobytu w szpitalu pracownica musi wykorzystać osiem tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie.

Czy dług spółdzielni zostanie umorzony

Skarb Państwa może umorzyć swoje wierzytelności wobec spółdzielni mieszkaniowych, które skorzystały z udzielonych przez niego poręczeń kredytowych.

Kto może wystąpić do wojewody o uznanie obywatelstwa

Osoba posiadająca status uchodźcy i zamieszkująca w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się od co najmniej dwóch lat będzie mogła wystąpić do wojewody o uznanie jej za obywatela Polski.

Czy działkowcy mają prawo do odszkodowania

Jeżeli gmina zlikwiduje ogrody działkowe pod budowę drogi, to musi zapłacić działkowcom za drzewa owocowe i altany.

Czy dokonanie wpisu wymaga kontaktu z urzędem statystycznym

Dokonując wpisu bądź jego zmiany w rejestrze REGON, przedsiębiorcy nie muszą bezpośrednio kontaktować się z urzędami statystycznymi.

Dlaczego pieniądze nie będą pochodzić z budżetu państwa

Państwo członkowskie Unii Europejskiej, przekazując środki budżetowe na promowanie rodzimych towarów, uchybi zobowiązaniom traktatowym.

Czy uchodźca może wnioskować o spolszczenie swojego nazwiska

Uchodźcy mogą starać się o zmianę imienia i nazwiska tylko ze szczególnie ważnych powodów, kiedy nadal czują się zagrożeni.

Jak będą usuwane informacje kryminalne

Policja, prokuratura, organy celne i samorządy zobowiązane do przekazywania informacji kryminalnych po stwierdzeniu nieprawdziwości przekazanych informacji muszą niezwłocznie o tym powiadomić szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Kto obsłuży fundusze

Udział poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w funkcjonowaniu funduszy promocji produktów rolno-spożywczych ogranicza się do zapewnienia obsługi instytucjonalnej funduszy w zakresie systemowego pobierania i gromadzenia środków.

Czy straż miejska powinna przybyć od razu

Pojazdy straży miejskiej będą na drodze uprzywilejowane. Dzięki temu funkcjonariusze, spiesząc się na miejsce wezwania, będą mogli włączyć sygnały dźwiękowe.

Czy będzie istniała wspólność najmu

Oboje małżonkowie są najemcami lokalu, jeżeli umowę zawarli w czasie trwania małżeństwa, a najem ma zaspokajać potrzeby mieszkaniowe założonej przez nich rodziny.

Jak długo będą ważne obecne uprawnienia zawodowe

Osoby chcące pracować jako maszyniści, będą musiały legitymować się ogólnounijną licencją.

Czy można rozpowszechniać dane z rejestru pielęgniarek

Nie można udostępniać w internecie na bieżąco uaktualnianego rejestru pielęgniarek i położnych obejmującego ich dane osobowe.