W wyborach do Parlamentu Europejskiego można głosować tylko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak x w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. W ten sposób wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jeżeli głosujący postawi krzyżyk w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list okręgowych, to jego głos będzie nieważny. Taki sam będzie skutek, jeżeli głosujący nie postawi znaku x w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

Jeżeli krzyżyk postawimy w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy, to głos taki uważa się za ważnie oddany na wskazaną listę okręgową. Przyznaje się wtedy pierwszeństwo do uzyskania mandatu temu kandydatowi, którego nazwisko umieszczone jest na pierwszym miejscu danej listy.

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

W dniu głosowania komisja wyborcza może dopisać do spisu wyborców osobę, która przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania, które otrzymała w swojej gminie oraz wyborcę, który został pominięty w spisie i udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego obwodu. Do listy głosujących może zostać też osoba wpisana na listę wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, jeżeli udokumentuje, że je opuściła.

Prawo takie przysługuje także obywatelowi polskiemu stale zamieszkującemu za granicą, jeżeli przedstawi on ważny polski paszport. W takim przypadku komisja odnotowuje numer paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

Komisja wyborcza umieszcza w paszporcie osoby głosującej na ostatniej stronie pieczęć oraz wpisuje datę głosowania.