Do końca 2009 roku musi zakończyć się proces przekwalifikowywania zakresu Działalności określonej w Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD), z PKD 2004 na PKD 2007. Dotyczy on osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wpisanych do rejestru REGON.

Zmiany między starą a nową klasyfikacją są spore i różnorodne. Przykładowo utworzono nowe działy w sekcji przetwórstwa przemysłowego, reprezentujące nowe gałęzie przemysłu lub dotychczas istniejące, których znaczenie wzrosło z powodów gospodarczych lub społecznych, np. dział 21 (Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz dział 26 (Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych). Inne nowe działy, np. dział 11 (Produkcja napojów) i 31 (Produkcja mebli), powstały w następstwie podziału istniejących działów, których elementy stanowiące uprzednio grupy teraz stanowią działy. Utworzono nową sekcję E (Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją), która obejmuje usługi oczyszczania z działu 90, działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody z działu 41, przetwarzanie odpadów z działu 37 PKD 2004.

W wielu przypadkach przekwalifikowanie będzie więc oznaczało dla przedsiębiorców zmianę oznaczenia PKD. Warto samemu zdecydować, jaki symbol odpowiada prowadzonej działalności. Podmioty, które do 30 września nie zostaną przekwalifikowane na podstawie złożonej ankiety aktualizacyjnej, będą przeklasyfikowane z urzędu. Przedsiębiorca, który otrzyma zawiadomienie o zmianie dokonanej przez urzędników i nie będzie się z nią zgadzał, może żądać zmiany kodu. Warto jednak uniknąć takich sytuacji i samemu zadbać o prawidłowy kod PKD 2007.