■  WCHODZI W ŻYCIE:

15 sierpnia 2007 r. - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 136, poz. 957)

31 sierpnia 2007 r. - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 136, poz. 959) z wyjątkiem art. 1 pkt 18, 23-25 i 31, art. 2 pkt 1, 3 i 4, pkt 6 lit. d) w zakresie dodawanego ust. 4b i pkt 12 oraz art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

- nowelizacja wprowadza m.in. uchylanie immunitetu sędziowskiego na wniosek prokuratora w 24 godziny od momentu wpłynięcia wniosku.

■  JUŻ OBOWIĄZUJĄ:

10 sierpnia 2007 r.- ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U nr 82, poz. 557)

Nowelizacja zmienia przepisy dotyczące umowy ubezpieczenia. Klienci firm ubezpieczeniowych muszą dostawać zwrot całej składki za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wygaśnięcia umowy przed terminem. Ubezpieczyciele będą też musieli przypominać o braku płatności kolejnej raty składki, zanim przestaną udzielać ochrony ubezpieczeniowej.

- ustawa z 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. nr 80, poz. 538)

Nowelizacja przewiduje dłuższe terminy przedawnienia roszczeń za szkody wyrządzone osobie. Zmieniają się zasady występowania o odszkodowanie od sprawców szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, zbrodnią lub występkiem.

■  PREZYDENT PODPISAŁ:

1 sierpnia 2007 r. - Ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej www.prezydent.pl

■  RZĄD PRZYJĄŁ:

31 lipca 2007 r. - projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o kuratorach sądowych.

Więcej www.kprm.gov.pl

■  KONFERENCJE:

25-27 września 2007 r.- Międzynarodowa konferencja dotycząca edukacji prawniczej i programu studiów prawniczych.

Miejsce: Warszawa

Więcej www.ccbe.org