Od dziewiątego czerwca zaczną obowiązywać nowe zasady egzaminu na prawo jazdy. Tego dnia wejdzie w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. nr 217, poz. 1834 z późn. zm.). Najważniejszą zmianą w przepisach jest możliwość skrócenia jazdy, jeżeli kandydat na kierowcę dobrze wykona wszystkie elementy praktycznej części egzaminu. W takim przypadku jazda może zostać zakończona nawet po 25 minutach.

We władzy egzaminatora

– Możliwość skrócenia części praktycznej egzaminu na prawo jazdy sprawi, że kolejki oczekujących na sprawdzenie kwalifikacji nie będą tak długie – uważa Jarosław Czwajda, kierownik oddziału egzaminowania w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi. Jego zdaniem w wielu przypadkach egzaminator już po 15 minutach jazdy jest w stanie ocenić umiejętności kandydata na kierowcę.

Obecnie egzamin praktyczny na prawo jazdy trwa 40 minut. Egzaminator nie może zakończyć go wcześniej, nawet jeżeli kierowca nie popełnił żadnego błędu. Według Ministerstwa Infrastruktury, jeżeli egzaminator zakończyłby egzamin przed upływem 40 minut, to wynik może zostać unieważniony.

Zmiana prawa nie oznacza jednak, że w każdym przypadku egzamin będzie trwał 25 minut. Część praktyczna nadal może trwać 40 minut. Jednak jeżeli kandydat na kierowcę dobrze sobie radzi za kierownicą, egzaminator będzie mógł wcześniej zaliczyć egzamin.

Dwa elementy budowy

Nowelizacja rozporządzenia znosi obowiązek sprawdzania wszystkich elementów związanych ze stanem technicznym pojazdu, takich jak poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, działanie sygnału dźwiękowego czy działanie świateł. Osoba przystępująca do egzaminu będzie musiała wskazać dwa losowo wybrane elementy budowy samochodu. Będzie na to miała maksymalnie pięć minut. Obecnie nie ma limitu czasowego na wskazanie łącznie kilkunastu elementów związanych ze stanem technicznym pojazdu.

Lista błędów

Na egzaminie praktycznym można popełnić dwa błędy, które nie będą dyskwalifikowały zdającego. Od tej zasady rozporządzenie wprowadza wyjątki, powodujące niezaliczenie egzaminu. Na przykład zlekceważenie przez zdającego znaków zakazujących wjazdu lub ruchu w obu kierunkach oraz zakazu skrętu. Podobnie będzie w przypadku niezastosowania się do nakazu jazdy lub najechania na linię podwójną ciągłą. Znowelizowane rozporządzenie rozszerza listę błędów, których popełnienie spowoduje natychmiastowe zakończenie egzaminu z wynikiem niedostatecznym. Jeżeli kierujący nie zastosuje się do znaku Stop, to automatycznie egzamin zakończy się. Tak samo będzie w przypadku niezastosowania się do poziomego znaku P21, który oznacza powierzchnię wyłączoną z ruch (wysepka).

NOWE ZASADY EGZAMINU NA PRAWO JAZDY

● Możliwość skrócenia egzaminu praktycznego do 25 minut

● Przy sprawdzianie ze znajomości budowy samochodu zdający musi wskazać dwa elementy stanu technicznego auta

● Po niezastosowaniu się do znaku STOP egzamin zakończy się wynikiem niedostatecznym

● Po najechaniu przez zdającego na tzw. wysepkę (część wyłączoną z ruchu) egzamin zostanie od razu przerwany z wynikiem negatywnym

● Egzaminator musi na bieżąco informować zdającego o aktualnym wyniku egzaminu

● Obowiązek przekazania osobie egzaminowanej kopii arkusza przebiegu egzaminu w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu