Czy ofertę można zgłosić w kilku urzędach

Pracodawca sam decyduje, czy zgłosi ofertę pracy do urzędu pracy. Może ona być jednak odrzucona, jeśli narusza zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

Czy można żądać zwołania zgromadzenia

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego będzie mógł żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.

Ile będzie czasu na przesłanie danych

Firmy audytorskie będą musiały przesłać dodatkowe dane, o które zostanie rozszerzona lista podmiotów uprawnionych do badania. Będą miały na to trzy miesiące od wejścia w życie nowych przepisów.

Czy zwiększą się opłaty za egzamin na audytora

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podejmie uchwałę o opłatach egzaminacyjnych. W 2009 roku opłata za egzamin pisemny wyniesie maksymalnie 588,78 zł.

Kiedy biegły nie może przeprowadzić badania sprawozdania finansowego

Audytor przez pięć lat nie może badać spółki lub jednostki z nią powiązanej, jeżeli przysporzyła mu 40 proc. przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług.

Czy trzeba płacić za nadzór

Minimalna roczna opłata z tytułu nadzoru, płacona przez firmy audytorskie, wyniesie 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Jak często będą prowadzone kontrole

Kontrola firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego będzie przeprowadzana raz na trzy lata. W pozostałych przypadkach raz na sześć lat.

Czy można w korekcie deklaracji przekazać 1 procent podatku

Podatnik może przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego w korekcie PIT, jeśli poprawione zeznanie złoży w urzędzie skarbowym do 30 czerwca.

Czy poczta ma prawo pobrać opłatę

Podatnik, który jako sposób zwrotu nadpłaty podatku wybierze przekaz pocztowy, musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za taki przekaz. Opłatę pobierze poczta.

Czy poczta ma prawo pobrać opłatę

Podatnik, który jako sposób zwrotu nadpłaty podatku wybierze przekaz pocztowy, musi liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za taki przekaz. Opłatę pobierze poczta..

Czy można kwestionować wysokość podatku pobranego przez płatnika

Podatnik ma prawo zakwestionować wysokość podatku pobranego przez płatnika i na tej podstawie skorygować swoje zeznanie podatkowe.

Czy każda nadpłata jest oprocentowana

Nadpłata podatku, która powstała z winy podatnika i została wykazana w korekcie deklaracji, a urząd skarbowy wypłacił ją w terminie, nie podlega oprocentowaniu.

Czy można odzyskać różnicę w podatku

Jeśli podatnik odprowadzał do urzędu skarbowego 19-proc. podatek zamiast 10-proc., ma prawo odzyskać różnicę wynikającą z błędnego opodatkowania. W tym celu musi złożyć korektę deklaracji.

Kiedy przysługuje zwolnienie ze składek

Przychód z umowy zlecenia zawartej z pracownicą, która wróciła z urlopu wychowawczego, powinien być uwzględniony przy opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak uzyskać pomoc z urzędu pracy

Przedsiębiorca chcący zatrudnić bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy może wystąpić o zwrot kosztów wyposażenia dla niego stanowiska pracy.

Kto może wystąpić o obliczenie świadczenia na nowych zasadach

Osoba urodzona po 31 grudnia 1948 r. może otrzymać emeryturę ustaloną na nowych zasadach mimo wcześniejszego pobierania świadczenia obliczonego po staremu.

Jak ZUS ustali średnie dalsze trwanie życia dla sześćdziesięciolatki

W razie zgłoszenia wniosku o emeryturę później niż w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego ZUS ustali średnie dalsze trwanie życia dla wieku, jaki ubezpieczony osiągnął w dacie zgłoszenia tego wniosku.

Czy po otwarciu firmy można być zatrudnionym na umowę o pracę

Po uzyskaniu środków na działalność gospodarczą z powiatowego urzędu pracy bezrobotny nie może jednocześnie prowadzić tej działalności oraz podjąć zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Czy oddział pracodawcy może uzyskać status zakładu pracy chronionej

Status zakładu pracy chronionej może uzyskać także oddział przedsiębiorcy stanowiący wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę.

Kiedy można wstrzymać się od wykonania pracy

Jeśli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, wtedy pracownik może wstrzymać się od pracy..

Co grozi za niewydanie świadectwa pracy

Za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.

Czy matka odziedziczy także udział ojca

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów dotyczących dziedziczenia ustawowego konkurentami matki do schedy przestanie być rodzeństwo spadkodawcy. Jeśli spadkodawca nie pozostawi małżonka ani dzieci, dziedziczyć będą tylko rodzice.

Czy kontrola musi być zapowiedziana

U przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą paliwa można przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę. Jest to możliwe, jeżeli takiej inspekcji dokonuje się na podstawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Jakie dokumenty trzeba złożyć

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać gwarancje Skarbu Państwa kredytów zaciąganych na nowe inwestycje, będą musieli złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego wiele dokumentów.

Czy drobni akcjonariusze będą decydować o polityce firmy

Zmniejszenie pakietu akcji, przy którym statut spółki może ograniczać prawa dużego akcjonariusza i zwiększać uprawnienia decyzyjne rozproszonego akcjonariatu, ma znaczenie przede wszystkim dla tworzących się korporacji.

Możliwa powtórna rejestracja auta

Samochód będzie można powtórnie zarejestrować, jeżeli wcześniej był już wyrejestrowany.

Jak ustalane jest odszkodowanie

Wartość nieruchomości jest pojęciem szerszym niż cena. Na podstawie wartości ustala się ceny, a w konsekwencji i wysokość odszkodowania za wywłaszczenie.

Czy można żądać zwrotu pieniędzy

Jeśli pociąg, na który czekamy, spóźni się ponad 60 minut, pasażer, nie tracąc prawa do przewozu, będzie mógł zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania.

Czy przedstawić oryginał

Adwokat będzie mógł sam uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa i poświadczyć z oryginałem kopię dokumentu.

Do kogo złożyć skargę

Pasażer będzie mógł złożyć skargę na przedsiębiorcę świadczącego usługi transportu kolejowego bezpośrednio do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Jak jest traktowane rodzeństwo przyrodnie

Rodzeństwo dziedziczy, nawet jeśli są to przyrodni bracia i siostry spadkodawcy. Gdyby którekolwiek z nich nie dożyło otwarcia spadku, a pozostawiło zstępnych, to jego udział w schedzie przypadnie właśnie jego dzieciom lub wnukom.

Czy komornik może odmówić wierzycielowi

Traci moc przepis nakładający na komorników obowiązek wszczęcia egzekucji na wniosek wierzyciela spoza rewiru.

Do kiedy zgłosić udział w egzaminie

Podczas konkursu na aplikację ogólną nie będzie, jak do tej pory, części ustnej egzaminu, podczas której kandydaci odpowiadali przed komisją na wylosowane pytania z podstawowych dziedzin prawa.

Czy do zmian w ewidencji służy wniosek z rozporządzenia

Do zgłaszania zmian dotyczących wpisu w ewidencji działalności gospodarczej trzeba skorzystać z formularza określonego w rządowym rozporządzeniu w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji.