Policja będzie wykonywać zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na dworcach kolejowych i w pociągach pasażerskich – określa projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiana przepisów sprawi, że Straż Ochrony Kolei przestanie istnieć. Jej miejsce zajmie policja kolejowa. Funkcjonariusze tej formacji będą wykonywali swoje obowiązki na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Projekt zmian zezwala, aby do policji kolejowej zostali przyjęci SOK-iści

Droga do pracy w nowej służbie będzie otwarta dla tych funkcjonariuszy SOK, którzy w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów złożą komendantowi głównemu policji oświadczenie, że wyrażają zgodę na przejście do policji. Osoby, które nie złożą takiego oświadczenia stracą pracę w ramach zwolnień grupowych z powodu likwidacji zakładu pracy. Na takich samych zasadach trafią do policji te osoby, które w Straży Ochrony Kolei nie są funkcjonariuszami.

Zgodnie z projektem funkcjonariusze SOK przechodzący do służby w Policji będą musieli uzupełnić kwalifikacje zawodowych niezbędnych do pracy w policji.
Projekt nowelizacji zakłada ponadto, że minister właściwy do spraw transportu wskaże konkretne obszary, obiekty i urządzenia wchodzące w skład tzw. obszarów kolejowych. Zostaną one objęte obowiązkową ochroną.

Zmiana przepisów w pierwszym roku ich funkcjonowania obciąży budżet państwa łącznymi kosztami w wysokości ok. 400 mln zł. Pieniądze pójdą m.in. na pensje, wyposażenie czy samochody służbowe. Jednak jak uzasadnia Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji wydatki te będą znacznie niższe niż w przypadku tworzenia nowej służby z odrębną logistyką.

Zmiana regulacji związana wynika z restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych, która doprowadziła do powstania w Polsce trzech odrębnych spółek kolejowych. W konsekwencji SOK utraciła status formacji państwowej.