Założenie WOC na wniosek do ministra

Wniosek o utworzenie, zniesienie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego składa się wraz z dodatkowymi dokumentami do ministra finansów.

Rozdawanie produktów na imprezie firmowej nie podlega VAT

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Organ podatkowy nie może żądać nazwisk wszystkich wspólników

Przepisy nie wymagają umieszczenia imion i nazwisk wspólników w nazwach spółek cywilnych. Dlatego organ podatkowy nie może żądać od podatników VAT, aby wskazali imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki.

Mały podatnik wybierze kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy, którzy w związku z podwyższeniem limitu przychodów staną się małymi podatnikami, mogą wpłacać zaliczki kwartalne, począwszy od III kwartału 2009 r.

Zostanie wprowadzona kara finansowa dla audytora

Kara finansowa dla biegłego rewidenta w postępowaniu dyscyplinarnym nie będzie mogła być wyższa niż dwukrotna wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co pięć lat zmiana biegłego rewidenta

Banki, zakłady ubezpieczeń oraz fundusze emerytalne będą musiały zmieniać kluczowego biegłego rewidenta raz na pięć lat.

Inspektorów BHP zastąpią wyznaczeni pracownicy

Pracodawcy wyznaczą pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów. Wytypowane osoby nie będą musiały posiadać uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.

50 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodzin ofiar manifestacji

Rodziny osób, które poniosły śmierć w latach 1956–1989 w czasie wolnościowych manifestacji lub strajków, mogą ubiegać się o prawo do specjalnego odszkodowania.

Dofinansowanie do podręczników zależne od etapu kształcenia

Każda gmina będzie mogła wskazać dodatkową grupę uczniów z rodzin przekraczających kryterium dochodowe, którym sfinansowany będzie zakup podręczników.

Urlop możliwy po dwóch miesiącach

Żołnierz po trzech miesiącach zasadniczej służby wojskowej może rozpocząć służbę nadterminową. Urlop wypoczynkowy za ten okres otrzyma już po dwóch miesiącach.

Minister przygotuje 13 koszyków świadczeń gwarantowanych

Dla osoby mającej ustalone prawo do emerytury praca nakładcza i działalność gospodarcza nie są tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń.

Potrzebna średnia znajomość polskiego

Od tego roku na niektórych stanowiskach w administracji państwowej mogą być zatrudniani cudzoziemcy. Muszą jednak wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

Zaplecze Euro 2012 od firm prywatnych

Inwestycje związane z organizacją finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012 będzie można finansować także przy udziale kapitału prywatnego.

Więcej badań w podstawowych stacjach kontroli pojazdów

Podstawowe stacje kontroli pojazdów będą wykonywały badania techniczne wszystkich pojazdów o masie do 3,5 tony. Ułatwi to także życie wielu kierowcom.

Ponowna rejestracja samochodu możliwa po powrocie do kraju

Samochód, który został wywieziony do innego państwa i był tam zarejestrowany, będzie mógł być ponownie zarejestrowany w Polsce, jeżeli auto wróci do naszego kraju.

Państwowa kompensata także dla ofiar przestępstw nieumyślnych

Ofiary wypadków samochodowych będą mogły ubiegać się o państwową kompensatę, bo rozszerzy się krąg osób uprawnionych do niej. Świadczenie otrzymają również ofiary przestępstw popełnionych z winy nieumyślnej.

Łatwiej o kontakt dzieci z rodzicami

Zastosowanie przez Polskę międzynarodowych standardów powinno przeciwdziałać uprowadzaniu dzieci przez rodziców i innych członków rodziny oraz wyeliminować przypadki uporczywego odmawiania kontaktów z dzieckiem.

Dane osobowe skarżących pod ochroną

Spółdzielnia mieszkaniowa nie może udostępniać ogółowi spółdzielców danych osobowych członka, który zaskarżył uchwałę podjętą przez organ spółdzielni.

Przystanek już nie tylko na stacji docelowej

Polski rynek kolejowy zostanie otwarty dla międzynarodowych przewozów pasażerskich. Będą one jednak pod kontrolą Urzędu Transportu Kolejowego.

Rozpoczęcie działalności po uznaniu nabytych kwalifikacji

Osoby, które uzyskały kwalifikacje za granicą, będą mogły wykonywać w Polsce niektóre rodzaje działalności lub zawody regulowane po uznaniu ich umiejętności przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dwuetapowy egzamin na aplikację ogólną – test i praca pisemna

Aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zostaną kandydaci, którzy najlepiej poradzą sobie z rozwiązaniem 150 pytań testowych oraz trzech kazusów podczas pracy pisemnej.