Zmiany te mają na celu dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej z 2004 roku w paszportach i dokumentach podróży mają być zamieszczane dane biometryczne, tzn. wizerunek twarzy i odciski palców.

W projekcie wprowadzono też przepis przewidujący, że dokument ten ma zostać odebrany osobiście, co cudzoziemiec musi potwierdzić własnoręcznym podpisem. Natomiast w przypadku osoby małoletniej odbioru dokumentu może dokonać jeden z opiekunów lub rodziców.

Małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona, którzy ukończyli 13 lat, odbierają dokument podróży w obecności co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów.

Projekt wprowadza także przepisy ograniczające czas przechowywania danych biometrycznych do dnia odebrania przez cudzoziemca dokumentu. Dane biometryczne są przechowywane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazie w sprawach cudzoziemców "System Pobyt".

Ustawa ma wejść w życie pod koniec czerwca 2009 roku.