Aby wszcząć postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skorzystać z umorzenia części długów i skutecznie oddłużyć się, trzeba wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek oraz niezbędne dokumenty. Dlatego upadły razem z rodziną i bliskimi wspólnie z nim zamieszkałymi powinien opuścić także mieszkanie lub dom jednorodzinny, którego jest właścicielem. Jeżeli tego nie zrobi, sąd umorzy postępowanie.

Czynsz dla upadłego

Dłużnik, który opuszcza mieszkanie lub dom, nie ma prawa do lokalu zastępczego lub socjalnego. Musi wyprowadzić się dobrowolnie, nie czekając na wyrok eksmisyjny. Gmina i sąd nie mają obowiązku zapewnić mu innego lokalu. Natomiast może sam wynająć inny lokal, w którym zamieszka razem z rodziną. Z sumy uzyskanej ze sprzedaży jego mieszkania lub domu zostanie mu wydzielona kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres 12 miesięcy. Wysokość tej kwoty na wniosek syndyka określa sędzia komisarz. Bierze przy tym pod uwagę potrzeby mieszkaniowe upadłego, przede wszystkim liczbę osób, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Wynajęte mieszkanie powinno mieć powierzchnię odpowiednią do liczby osób, które w nim zamieszkują. Na przykład dwuosobowa rodzina nie może liczyć na zrefundowanie czynszu za wynajęte 100-metrowe mieszkanie.

Ważne!

Dłużnik, który chce skorzystać z upadłości konsumenckiej i opuszcza mieszkanie lub dom jednorodzinny, nie ma prawa do lokalu zastępczego lub socjalnego

Na postanowienie sędziego komisarza w sprawie zaliczki upadły może złożyć zażalenie, jeśli uzna, że otrzymał zbyt niską kwotę. Ma prawo też domagać się przyznania mu zaliczki na poczet przeciętnego rocznego czynszu. Natomiast po upływie roku upadły sam musi opłacać czynsz w wynajętym mieszkaniu. Przepisy prawa upadłościowego i naprawczego nie przewidują możliwości przyznania mu dodatkowej kwoty na dalszy okres na czynsz w wynajętym mieszkaniu, bez względu na to, w jakiej sytuacji finansowej będzie się on znajdował.

Wyprowadzić się trzeba szybko

W interesie upadłego leży szybkie opróżnienie zajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Dopiero po opuszczeniu go i sporządzeniu ostatecznego planu podziału sąd wyda postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego. W tym planie sąd określa, w jakim czasie i w jakim zakresie upadły musi spłacić wierzytelności niezaspokojone na podstawie planu podziału oraz jaka część zadłużenia po wykonaniu planu spłaty wierzycieli zostanie umorzona.

Im szybciej więc upadły wyprowadzi się z zajmowanego lokalu lub domu, tym szybciej zakończy spłacanie wierzycieli i zakończy procedurę oddłużania się.

Mieszkanie w masie upadłości

Mieszkanie wchodzi w skład masy upadłości zadłużonego konsumenta, nawet wówczas gdy stanowi majątek wspólny jego i małżonka. Dokonuje się oszacowania mieszkania i pozostałego majątku, który wchodzi w skład masy upadłości.

Syndyk sprzedaje rzeczy wchodzące w skład masy upadłości. Zajęte mieszkanie zostaje sprzedane przez licytację publiczną, nawet jeżeli jest obciążone hipoteką, która zabezpiecza kredyt.

Za sprzedane mieszkanie albo dom jednorodzinny syndyk nie uzyska jednak ceny rynkowej, tylko znacznie niższą.