Swobodny wybór komornika jest zdaniem Krajowej Rady Komorniczej niezgodny z zasadą państwa prawa – twierdzą w skardze komornicy. Nowe brzmienie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji dopuszcza działanie wielu komorników w jednym rewirze komorniczym, obejmującym obszar właściwości sądu rejonowego. Zdaniem prezesa Krajowej Rady Komorniczej Gabriela Pietrasika takie rozwiązanie jest sprzeczne z zasadą mówiącą, że zakres kompetencji organów do działania na określonym terytorium nie może się pokrywać. Jego zdaniem ustawa narusza zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej. Skargi komorników wysłucha dziś trybunał.

Zasady konkurencji

Unormowanie zawarte w znowelizowanym art. 8 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wprowadza możliwość swobodnego wyboru komornika przez wierzyciela na terenie rewiru. To zaś, zdaniem autorów skargi, prowadzi do konkurencji między komornikami, a więc organami stosującymi środki przymusu państwowego.

– Konkurencja wśród komorników jest potrzebna naszej egzekucji – uważa sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie. – Chodzi jednak o konkurencję rzeczywistą. W grudniu 2007 roku wprowadzono przepisy pozwalające składać wnioski w innym rewirze niż właściwy, ale była to fikcja. Komornicy umawiali się między sobą, że nie będą godzić w swoje interesy – dodaje sędzia Żurek.

Założenie ustawodawcy opierało się na przekonaniu, że egzekucja powinna być bardziej skuteczna poprzez zwiększenie konkurencyjności.

– Z jednej strony komornik jest urzędnikiem państwowym, a z drugiej działa on jak przedsiębiorca, na zasadzie wolnego rynku i wypracowuje zysk – tłumaczy sędzia Waldemar Żurek. – Uważam, że ustawodawca powinien się zdecydować na wybór jednego modelu działania.

Egzekucja w Polsce nadal nie jest skuteczna, ale winę za ten stan rzeczy nie ponoszą wyłącznie komornicy.

– Gdyby kancelarii komorniczych było więcej, komornicy zarabialiby mniej, dlatego nie dziwi mnie, że złożyli wniosek do Trybunału – mówi posłanka Iwona Arent, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. – Jeśli konkurencja panuje wśród adwokatów czy notariuszy, to dlaczego komornicy pracują na innych zasadach? Jest to korporacja bardzo szczelna, boi się jak ognia dopływu nowych ludzi. – Powołując się przed Trybunałem na zasadę sprawiedliwości społecznej, komornicy nie mają racji, gdyż nie działają w interesie społecznym, ale jednostkowym – wyjaśnia posłanka.