Jeden z przepisów ustawy dotyczącej zmian w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie dotyczący parków krajobrazowych zaskarżył do TK prezydent Lech Kaczyński. Ustawa miała wejść w życie 1 kwietnia 2009 r.

Prezydent zarzucał przepisowi, że powierzenie sejmikowi kompetencji do tworzenia, zmiany granic i likwidacji parku krajobrazowego po uzgodnieniu z Rejonowym Dyrektorem Ochrony Środowiska (RDOŚ) "nie zapewnia ochrony środowiska" zapisanej w Konstytucji. Wcześniej decydowała o tym administracja rządowa, a nie samorząd.

Według Trybunału nie można uznać, że taki przepis "nie zapewnia ochrony środowiska". Ustawa zmienia dotychczasowy podział kompetencji między administracją rządową i samorządową, ale mieści się w konstytucyjnych granicach swobody ustawodawczej - ocenił TK.

Zgodnie z kwestionowaną ustawą projekt uchwały sejmiku o utworzeniu, zmianie granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia m.in. z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. "Oznacza to, że bez zgody RDOŚ nie jest możliwe ani utworzenie, ani zlikwidowanie parku krajobrazowego, gdyż brak takiej zgody wyklucza wydanie aktu. Nie jest też możliwa zmiana granic parku" - przypomina Trybunał.

"Brak zgody może dotyczyć samego wydania aktu, albo jego szczegółowej treści - np. konkretnego przebiegu linii granicznej parku. Tak więc dla podjęcia prawnie skutecznych uchwał sejmiku rozstrzygające znaczenie ma uzyskanie zgody RDOŚ" - zaznaczył TK.