Zagraniczne spółki dostaną zaległe odsetki

Jeżeli organ podatkowy nie zwrócił firmie zagranicznej VAT w ciągu sześciu miesięcy od złożenia wniosku, musi zapłacić odsetki.

Więcej zabezpieczeń kredytów dla MSP

Dzięki wzmocnieniu systemu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa mali i średni przedsiębiorcy powinni mieć nieco łatwiejszy dostęp do kredytów również teraz, kiedy banki stawiają coraz wyższe wymagania. Będzie im także łatwiej korzystać ze środków pomocowych z UE.

Skuteczniejsza kontrola e-handlu

Organy kontroli skarbowej będą mogły żądać od operatorów usług internetowych podania informacji o osobach prowadzących niezgłoszoną do opodatkowania działalność w zakresie e-handlu.

Palacze papierosów pokryją koszt banderol legalizacyjnych

Papierosy i tytoń do palenia ze starymi banderolami będzie można wprowadzać do obrotu po nałożeniu znaków legalizacyjnych, których koszt pokryją nabywcy.

Zwolnienie z prowadzenia ksiąg obejmie spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych dopiero po przekroczeniu limitu przychodów netto w wysokości 1,2 mln euro.

Nawet dwóch rzeczników w urzędzie

Dyrektor generalny w uzasadnionych przypadkach poza rzecznikiem dyscyplinarnym może powołać jego zastępcę. Funkcję tę może pełnić wyłącznie osoba zatrudniona w urzędzie. Najczęściej są to prawnicy, którzy znają procedurę postępowania dyscyplinarnego.

Do wykorzystania także akta prokuratury

Osoby, które uważają, że zostały pokrzywdzone w procesie leczenia, będą mogły kierować swoje skargi do rzecznika praw pacjenta. Ten natomiast, jeżeli uzna, że nastąpiło naruszenie praw, będzie mógł skierować sprawę do sądu.

Refundacja z Funduszu Pracy w zamian za zatrudnienie bezrobotnego

Przedsiębiorca może otrzymać 18,6 tys. zł refundacji na wyposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego.

Dwa dodatki od gminy na wyprawkę szkolną

Rodziny, które uzyskają prawo do zasiłku rodzinnego po listopadzie 2009 r., otrzymają dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego dopiero za rok szkolny 2009/2010.

Konieczny wniosek o dostęp do aplikacji

Wyznaczono już kolejne gminy, powiaty i samorządy województw zobowiązane do przekazywania raportów o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

Preferencyjne kredytowanie

Bank Gospodarstwa Krajowego ma realizować rządowe programy popierania budownictwa mieszkaniowego. Będą one kierowane do towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i gmin.