Wprowadzenie zmian do kodeksu karnego w tym zakresie postuluje Kampania Przeciw Homofobii, która wystosowała pismo do RPO w tej sprawie. W jej ocenie - jak napisał RPO - "polskie prawo karne nie chroni w odpowiedni sposób przed homofobiczną mową nienawiści i przestępstwami nienawiści wobec osób o odmiennej orientacji seksualnej".

Kampania chce, by karalne było "rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści mogących wywołać nienawiść na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby na tle orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej".

RPO przytacza opinię profesora Andrzeja Rzeplińskiego, który w Raporcie nt. homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce z kwietnia 2008 roku pisze, że "nie ma podstaw, aby obejmować poszczególne mniejszości różnym stopniem ochrony i rozróżniać przestępstwa na tle etnicznym czy wyznaniowym od dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową".

RPO przypomina, że w memorandum do polskiego rządu z 2007 r., dotyczącym oceny postępu implementacji zaleceń Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, zwraca się uwagę polskich władz na konieczność podwyższenia standardów ochrony prawnej osób dyskryminowanych ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Zwraca też uwagę, że raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej "Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej" z 2008 r. zaleca wprowadzenie odpowiednich przepisów prawa karnego, które miałyby penalizować mowę nienawiści, zachowania dyskryminujące osoby ze względu na ich orientację seksualną oraz tożsamość płciową.

RPO zaapelował do ministra sprawiedliwości "o rozważenie możliwości podjęcia prac legislacyjnych mających na celu postulowaną nowelizację Kodeksu karnego, która miałaby zapewnić skuteczniejszą ochronę praw i wolności członków wszystkich mniejszości narażonych na zachowania o charakterze dyskryminacyjnym".