Podstawowym organem państwa powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego jest policja. Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowej potrzeby społeczności, jaką jest porządek publiczny. Natomiast zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, wykonuje powiat. Troska o porządek publiczny jest więc zadaniem własnym obu szczebli samorządu terytorialnego.

Wspólne działania

Rada powiatu lub rada gminy może przekazać policji, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu (zarządem) lub gminy (wójt, burmistrz, prezydent miast), a właściwym komendantem powiatowym (miejskim), środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, z przeznaczeniem na:

● rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normy przewidziane dla funkcjonariuszy policji,

● nagrodę za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

Samo porozumienie między władzami samorządowymi a policją powinno określać rodzaje ustawowych zadań policji finansowanych na podstawie porozumienia, wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych policji przez samorząd oraz sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania porozumienia.

Na wniosek rady powiatu lub rady gminy zwiększeniu może ulec liczba etatów policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach policji, ponad liczbę ustaloną przez komendanta głównego policji. Rozwiązanie takie jest możliwe, jeżeli organy samorządu zapewnią pokrycie kosztów utrzymania etatów policji przez co najmniej pięć lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a właściwym komendantem wojewódzkim policji. Porozumienie to zatwierdza komendant główny policji. Strony porozumienia mogą przedłużać termin obowiązywania porozumienia na kolejnych, co najmniej pięć lat. Przedłużenie, o którym mowa, wymaga stosownego aneksu, który podlega zatwierdzeniu przez komendanta głównego policji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.