Do rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w trwałym związku, czyli konkubinacie, mają zastosowanie przepisy o znoszeniu współwłasności. Stosuje się je przede wszystkim do nakładów poczynionych wspólnie przez konkubentów w czasie trwania konkubinatu na majątek jednego z nich.

Konkubent ponoszący nakłady na własny majątek powiększa w ten sposób swój majątek osobisty. Natomiast rozliczenia majątkowe między konkubentami skomplikują się najbardziej wówczas, gdy oprócz tego, że pozostają w trwałym związku, są również w związkach małżeńskich, a w dodatku nie zawarli ze swoimi małżonkami intercyz, czyli umów o rozdzielności majątkowej. W tej sytuacji przy dokonywaniu rozliczeń majątkowych po ustaniu konkubinatu może się zdarzyć, że do jednej rzeczy z roszczeniami występują aż cztery osoby: konkubenci oraz ich małżonkowie.

PRZYKŁAD: ZWROT NAKŁADÓW

Mimo że oboje konkubenci partycypowali w kosztach nabycia samochodu, został on zakupiony i zarejestrowany tylko na nazwisko jednego z nich. W razie ustania konkubinatu i rozliczania się z majątku konkubentowi, na nazwisko którego samochód nie został zakupiony i zarejestrowany, będzie przysługiwało jedynie roszczenie o zwrot nakładów, pod warunkiem że udowodni fakt poniesienia ich.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.