Głównym celem projektu noweli jest dostosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł on, że ustawa w zakresie, w jakim nie gwarantuje osobie zatrzymanej w izbie wytrzeźwień prawa do udziału w posiedzeniu sądu, na którym rozpatrywane jest zażalenie w sprawie zasadności i legalności doprowadzenia do izby, jak również decyzji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania, jest niezgodna z konstytucją.

Nowela przyznaje wnoszącemu zażalenie prawo do udziału w posiedzeniu sądu. Dzięki temu na sąd odwoławczy nałożony zostanie obowiązek zawiadomienia skarżącego o czasie i miejscu posiedzenia w tej sprawie. W takim przypadku niestawiennictwo uprawnionego stanowić będzie przeszkodę dla orzekania co do zażalenia.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, decyzja o zatrzymaniu i doprowadzeniu do izby wytrzeźwień dotyka jednego z najważniejszych praw człowieka: wolności osobistej. Szczególna gwarancja tej wolności ustanowiona została w konstytucji, z której wynika, iż każdy pozbawiony wolności na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. Bezsprzecznie odnosi się to również do pozbawienia wolności przez umieszczenie w izbie wytrzeźwień.