Od dziś nieuczciwi przedsiębiorcy nie mogą brać udziału w przetargach na środki unijne. W życie wchodzi bowiem nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, która przewiduje wykluczenie z takich procedur osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz podmiotów zbiorowych, wobec których za takie przestępstwa orzeczono np. karę pieniężną, przepadek mienia. Nowelizacja nakłada też dodatkowy obowiązek na KRK, który będzie musiał informować odpowiednich ministrów o wyrokach zapadłych wobec podmiotów gospodarczych oraz osób upoważnionych do ich reprezentowania. Informacje te trafią też do Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna

● Ustawa z 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 53, poz. 432).