RPO apeluje o poprawę jakości stanowionego prawa. Zwraca uwagę, że Sejm w roku 2008 uchwalił 259 ustaw. "Nadmiar regulacji prawnych, często powiązany z ich niską jakością legislacyjną, zmniejsza zdolność absorpcji nowego prawa przez jego adresatów" - podkreśla.

Wskazuje na przewlekłość postępowań przygotowawczych i sądowych oraz na nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania. Przypomina, że mimo wprowadzenia w roku 2004 ustawy o skardze na naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, sprawa ta nie została rozwiązana. Nadal większość spraw przeciwko Polsce, rozpatrywanych przez Trybunał w Strasburgu dotyczy przewlekłości postępowania i zbyt długich aresztów tymczasowych.

Rzecznik "poddaje pod rozwagę" ministrowi sprawiedliwości przeprowadzenie szkoleń dla sędziów, które miałyby dotyczyć uzasadniania postanowień dot. tymczasowego aresztu.

RPO apeluje też o przyspieszenie rozpatrywania spraw w sądach wieczysto-księgowych

RPO apeluje też o przyspieszenie rozpatrywania spraw w sądach wieczysto-księgowych. "Mimo informatyzacji, w dalszym ciągu rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej trwa wiele miesięcy, w niektórych wypadkach prawie rok" - zwraca uwagę.

Rzecznik pisze, że zdarzają się przypadki nieinformowania zatrzymanych przez policję o możliwości składania zażaleń i skarg. Apeluje o podjęcie stosownych działań, w celu zapobieżenia tej sytuacji.

"Głębokie zaniepokojenie Rzecznika wywołuje możliwość inwigilowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego obywateli poprzez elektroniczną, grupową kontrolę ich korespondencji" - pisze RPO i zauważa, że "jest ona nie do pogodzenia z prawem jednostki do prywatności".

W 2008 roku do biura RPO wpłynęło ponad 61 tys. listów, przyjętych zostało blisko 7 tys. interesantów i udzielono ponad 23 tys. porad telefonicznych

W listopadzie media podawały, że ABW wpływa na wyniki przetargów dla Poczty Polskiej, a przy wyborze urządzeń sortujących faworyzuje jedną z firm. Dzięki systemowi skanującemu do bazy danych ABW miały trafiać informacje o adresatach i nadawcach, a system miał umożliwiać nawet analizę grafologiczną pisma. ABW uznała te sugestie za "nieuprawnione".

RPO wskazuje także na przeludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych, oraz fakt że powierzchnia przypadająca na jednego więźnia wynosi mniej niż 3 m, gwarantowane przez międzynarodowe konwencje.

Apeluje o poprawę opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży, opieki nad kobietą w wieku rozrodczym, nad kobietą ciężarną i rodzącą oraz opieki nad noworodkiem.

W 2008 roku do biura RPO wpłynęło ponad 61 tys. listów, przyjętych zostało blisko 7 tys. interesantów i udzielono ponad 23 tys. porad telefonicznych.