Policja i Straż Graniczna mają obowiązek udzielania komornikowi pomocy i asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych. Ponoszone przez nich koszty ustalane, na podstawie ryczałtowej. Od 25 lipca rozliczane są one według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa GUS.

Nowe zasady rozliczeń zostały wprowadzone przepisami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 czerwca 2008 r., które znowelizowało rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz.U. nr 122, poz. 793).