Za odrzuceniem projektu było 249 posłów, przeciw - 197, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Prezydencki projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych przewidywał objęcie pomocą osób poszkodowanych w katastrofie naturalnej, wskutek awarii technicznej, klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Fundusz Pomocy miał być funduszem celowym, zasilanym z budżetu państwa, darowizn, spadków, zapisów oraz środków ze zbiórek publicznych.

Dysponentem Funduszu miał być szef Kancelarii Prezydenta. Miał powstać także Komitet Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych - organ doradczy szefa Kancelarii Prezydenta.

W trakcie debaty posłowie zarzucali projektowi brak spójności z innymi ustawami

W trakcie debaty posłowie zarzucali projektowi brak spójności z innymi ustawami; rząd zgłosił do projektu kilkadziesiąt uwag i zastrzeżenia natury konstytucyjnej dotyczące podziału kompetencji między prezydenta i rząd (a zwłaszcza ministra finansów oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji).

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska w trakcie debaty zaznaczyła, że obecnie decyzja o udzieleniu pomocy ofiarom klęsk wydawana jest w ciągu 48 godzin i - jak podkreśliła - nie zdarzyło się opóźnienie. W budżecie na ten cel zarezerwowanych jest około 800 mln zł (w tym do 400 mln na udzielenie pomocy pieniężnej).

Projekt przewidywał gromadzenie środków na odrębnym rachunku bankowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Wypłata środków Funduszu miała następować po zasięgnięciu opinii Komitetu. Organizację i szczegółowy zakres działania Komitetu miał - zgodnie z projektem - określić regulamin szefa Kancelarii Prezydenta, a wielkość pomocy przyznawanej z Funduszu - ustawa budżetowa.