Zgodnie z rządowym projektem przy realizacji inwestycji wymagane będą dwie oceny oddziaływania na środowisko. Jedną trzeba będzie uzyskać na etapie planowania inwestycji, drugą przy uzyskiwaniu końcowego zezwolenia na wykonanie konkretnej inwestycji.

Opinie będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w przypadku zmiany lasu na użytek rolny.

Opinia środowiskowa będzie wydawana przed wydaniem decyzji m.in. o lokalizacji autostrady, drogi publicznej, linii kolejowej, warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budowie wałów przeciwpowodziowych.

KE w 2006 r. uznała, że Polska nie spełnia unijnych wymogów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko

Według obowiązującego teraz prawa, inwestor potrzebuje jednej decyzji środowiskowej, jednak takie rozwiązanie nie spełnia wymogów UE i unijni urzędnicy wstrzymują wypłatę pieniędzy. Komisja Europejska już w 2006 r. uznała, że Polska nie spełnia unijnych wymogów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko.

Bez takiej dwustopniowej oceny oddziaływania na środowisko żadna z inwestycji dofinansowywanych z UE nie uzyska środków - informował, prezentując założenia projektu w połowie kwietnia minister środowiska prof. Maciej Nowicki. W połowie roku ministerstwa środowiska, infrastruktury i rozwoju regionalnego wydały wytyczne, w jaki sposób prowadzić oceny środowiskowe do czasu wejścia nowych przepisów w życie, by nie narazić się na utratę unijnych pieniędzy.

Projekt zakłada powołanie nowej instytucji - Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która ma zintegrować działania dla ochrony środowiska w kraju. Generalny i dyrektorzy ochrony środowiska będą m.in. wydawali oceny oddziaływania na środowisko, będą też odpowiedzialni za nadzór nad obszarami chronionymi w ramach systemu Natura 2000 i innymi terenami cennymi przyrodniczo.

Projekt zmian ma poprawić też dostęp społeczeństwa do informacji o informacji o środowisku. Zobowiązuje organy administracji, by bez zbędnej zwłoki i nawet jeszcze przed ich formalnym zatwierdzeniem, udostępniały obywatelom m.in. informacje o ocenach środowiskowych dla inwestycji.