Wraz z wnioskiem właściciel lub posiadacz nieruchomości powinien złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, czyli np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowę dzierżawy lub najmu itp. Jeżeli osoba składająca wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu nie jest właścicielem nieruchomości, to powinna ona dołączyć do wniosku pismo, które będzie świadczyło, że właściciel wyraził zgodę na wycinkę. Wniosek powinien określać przyczynę wycinki oraz jej planowany termin. Konieczne jest także wskazanie gatunku drzewa, jego obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 centymetrów, a w przypadku krzewów - powierzchnię, którą zajmują i z której muszą być usunięte.

Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej. Właściciel, który chce usunąć drzewo lub krzewy, musi natomiast uiścić opłatę przewidzianą dla niektórych kategorii drzew i przewidzianą w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Z reguły jest to od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Opłata ta jest jednak dużo niższa od tej, jaką będzie musiała zapłacić osoba, która dokonała nielegalnej wycinki. Za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia trzeba bowiem zapłacić trzykrotność opłaty przewidzianej za wycinkę z zezwoleniem. W niektórych przypadkach usunięcie drzewa możliwe jest bez ponoszenia żadnych opłat. Możliwe jest to np. w przypadku, kiedy drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi, mienia lub ruchu drogowego, usunięcie jest związane z zabiegami pielęgnacyjnymi, rośliny obumarły lub nie rokują szans na przeżycie, albo gdy rośliny wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane. Fakt, iż za taką wycinkę właściciel lub posiadacz nieruchomości nie musi ponosić opłaty, nie oznacza jednak, że może on usunąć rośliny bez zezwolenia. Także bowiem i w tym przypadku musi on zgłosić się do odpowiedniego organu o zgodę na ich usunięcie.

Jeżeli drzewa lub krzewy mają być usunięte z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, to wniosek powinien być złożony do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra środowiska z 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. nr 228, poz. 2306).

Obwieszczenie ministra środowiska z 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (MP nr 77, poz. 828).