Raport o wynagrodzeniach prawników. Instytut Sobieskiego opublikował raport zatytułowany - Prawnik dla każdego. Czy należy urzędowo ograniczać ceny usług prawniczych? W raporcie ocenie zostały poddane projekty aktów prawnych, regulujących zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych za świadczone przez nich usługi. Eksperci instytutu analizują rozwiązania przedstawione przez ministra sprawiedliwości pod kątem prawa wspólnotowego i Konstytucji RP, oraz porównują z rozwiązaniami zastosowanymi w innych krajach. Według autorów ustanowienie płacy maksymalnej w kształcie przedstawionym przez ministra sprawiedliwości odbiega od realiów rynkowych.

Więcej www.sobieski.org.pl

Termin egzaminu referendarskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło termin egzaminu referendarskiego. Egzamin pisemny odbędzie się 15 listopada 2007 r. zaś egzamin ustny od 19-23 listopada 2007 r. Zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu referendarskiego przyjmują prezesi sądów okręgowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób zgłaszających się. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 października 2007 r.

Więcej www.ms.gov.pl

Pierwszy proces w wyborczym trybie. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił, że wicepremier Przemysław Gosiewski musi przeprosić Platformę Obywatelską za zarzucanie jej działaczom powiązań z grupą przestępczą w Skarżysku-Kamiennej. Sąd w pierwszej w tej kampanii sprawie rozpatrywanej w trybie wyborczym orzekł, że Gosiewski pomówił Platformę. Wicepremier zapowiedział odwołanie, na co ma 24 godziny.

Minister sprawiedliwości kontra Gazeta Wyborcza. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że podjął decyzję o wytoczeniu procesu sądowego przeciwko Gazecie Wyborczej. Jako podstawę do zarzutów na drodze postępowania cywilnego podał zmanipulowane, nieprawdziwe informacje, a także nieustanne odmowy zamieszczenia sprostowań kierowanych do redakcji.

Więcej www.ms.gov.pl

SN o wykonaniu kary pozbawienia wolności. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (sygn. akt I KZP 27/07), użyte w art. 71 par. 2 zdanie drugie kodeksu karnego sformułowanie - kara pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia - oznacza, że w razie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności ulega ona skróceniu o liczbę dni równą liczbie uiszczonych stawek dziennych grzywny orzeczonej na podstawie art. 71 par. 1 k.k.

Więcej www.sn.pl

KR